KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Romax RP Sp. z o. o. sp. k. (zwana dalej Romax).
 2. Romax przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. Realizacji umów sprzedaży,
  2. Badania satysfakcji klienta,
  3. Realizacji procedur reklamacyjnych,
  4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. Prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) tych danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy:
   1. Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
   3. Osoba, której dotyczą dane wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych,
   4. Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
   1. Osoba, której dane dotyczą kwestionuje poprawność danych,
   2. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której danej dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku łącznie zostają spełnione następujące przesłanki:
   1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
   2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO art. 6 ust 1 lit a), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Romax , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.